Atribuţiile Direcţiei Judeţene de Statistică IAȘI

Organizarea şi conducerea Direcţiei Judeţene de Statistică Iaşi

Direcţia Judeţeană de Statistică Iaşi este organizată şi funcţionează ca unitate teritorială a Institutului naţional de Statistică în baza prevederilor Legii nr.226/2009 privind organizarea şi funcţionarea statisticii oficiale în România şi a Hotărârii Guvernului Nr. 957/2005 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Statistică, republicate, cu modificările şi completările ulterioare.

Direcţia Judeţeană de Statistică îndeplineşte în judeţ atribuţiile, sarcinile şi responsabilităţile Institutului Naţional de Statistică.

 

Atribuții

Direcţia  Judeţeană de Statistică Iaşi,  ca instituţie publică cu personalitate juridică, finanţată integral de la bugetul de stat, în subordinea Institutului Naţional de Statistică, organizează şi întreţine sistemul informaţional statistic în profil teritorial.

Direcţia Judeţeană de Statistică Iaşi are ca obiect de activitate: culegerea, prelucrarea, stocarea, analiza şi difuzarea rezultatelor cercetărilor statistice şi constituirea la nivel teritorial a seriilor de date statistice oficiale, cu caracter economic, financiar, social, demografic, juridic, necesare elaborării politicilor economice şi sociale şi informării opiniei publice; asigurarea veridicităţii datelor furnizate de către operatorii economici şi sociali, de serviciile publice, organismele guvernamentale şi nonguvernamentale care se găsesc sau îşi desfăşoară activitatea pe raza judeţului; realizarea lucrărilor din programele multianuale şi anuale de activitate ale I.N.S.; publicarea şi diseminarea datelor statistice.

Statistica oficiala se întemeiază pe principiile fundamentale ale independenţei profesionale, autorităţii în materie de colectare a datelor, adecvării resurselor, calităţii şi confidenţialităţii în statistică, imparţialitate şi obiectivitate, metodologie şi proceduri statistice adecvate, eficienţei sub raportul costurilor, relevanţei, preciziei şi credibilităţii, coerenţei, comparabilităţii, accesibilităţii şi clarităţii, promptitudinii şi punctualităţii, principii definite de art.5 din Legea nr.226/2009 privind organizarea şi funcţionarea statisticii oficiale în România cu completările şi modificările ulterioare. Dezvoltarea, elaborarea şi difuzarea statisticilor oficiale trebuie să ţină seama de recomandările şi de cele mai bune practici internaţionale.